Regulamin Sklepu Internetowego Loftowystyl.pl
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposoby, zasady sprzedaży prowadzonej przez firmę Steel&Home Tomasz Nowak z siedzibą 41-200 Sosnowiec ul. Boh.Getta 64/57,  NIP 6442288886 za pośrednictwem sklepu internetowego loftowystyl.pl. Regulamin określa również zasady i warunki świadczenia przez firmę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 § 1 Definicje i wyrażenia
Sprzedawca - oznacza Tomasza Nowaka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Steel&Home Tomasz Nowak 41-200 Sosnowiec ul. Bohaterów Getta 64/57,  NIP 6442288886, REGON:276138368,  e-mail: biuro@loftowystyl.pl , zwaną dalej sprzedawcą.
Kupujący - przyjmujący ofertę (klient ) - użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu  Loftowystyl.pl  dokonał zamówienia określonego towaru.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Serwis - zespół narzędzi techniczno-informatycznych udostępnionych przez sklep Loftowystyl.pl za pomocą których użytkownik otrzymuje możliwość dokonania transakcji on – line w ramach sklepu meblowego prowadzonego Steel&Home Tomasz Nowak 41-200 Sosnowiec ul. Bohaterów Getta 64/57,  NIP 6442288886,
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu sklep loftowystyl.pl. W przedmiocie określonego w niej towaru za określoną cenę ( vide art. 66-70 Kodeksu cywilnego ). W  ofercie mogą być określone dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia
Zamówienie - oświadczenie użytkownika w przedmiocie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie  wskazuje kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
Przyjecie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.
§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
Wszelkie prawa do sklepu , w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu a także majątkowe prawa autorskie, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie zgodnie z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.
Przedmiotowy Regulamin określa zasady,  sposób i warunki zawierania w ramach serwisu sklep  Loftowystyl.pl  umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) przez Steel&Home Tomasz Nowak 41-200 Sosnowiec ul. Bohaterów Getta 64/57,  NIP 6442288886,
Korzystanie z serwisu loftowystyl.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego na stronie   ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do użytkowników występujących w ramach loftowystyl.pl   w charakterze kupujących. Usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
Sprzedaż w ramach loftowystyl.pl  odbywa się  on-line poprzez stronę internetową  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Istnieje możliwość dokonywania zamówień w formie mailowej.
§ 3 Warunki techniczne i zasady korzystania z serwisu loftowystyl.pl
Minimalne warunki techniczne korzystania z serwisu loftowystyl.pl to:
( wersja przeglądarki, łącze internetowe o przepustowości…., optymalna rozdzielczość )
Sprzedawca stosuje pliki "cookies", które podczas korzystania ze strony internetowej sklepu przez Klientów, są utrwalane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ułatwia poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie uszkadza ani nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani modyfikacji w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
Użytkownikami korzystającymi z serwisu loftowystyl.pl mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu loftowystyl.pl nieodpłatnie.
 Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, zaakceptować jego postanowienia i przestrzegać jego treści.
§ 4 Konto
1. Dostęp do konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym.
2. Z chwilą kliknięcia przez Kupującego na zamówienie, , zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem), a sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu loftowystyl.plna warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres loftowwysty.pl lub na piśmie na adres Steel&Home Tomasz Nowak 41-200 Sosnowiec ul. Bohaterów Getta 64/57,  NIP 6442288886, Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez loftowystyl.pl usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
4. Konto stanowi osobisty panel Kupującego, tworzony w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działań w ramach serwisu,  szczególnie na temat złożonych przez niego zamówień oraz danych osobowych.
5. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię i nazwisko, ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Dla użytkownika nieposiadającego konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty i zaznaczającego, że chce dokonać zakupu z rejestracją, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
7. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.
8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
9. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
10. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.
11. Zarówno użytkownik dokonujący zakupów z rejestracją, jak i użytkownik dokonujący zakupów bez rejestracji wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach związanych z realizacją zamówień użytkownika
12. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać korespondencją elektroniczną lub pisemną na adresy o których mowa w niniejszym regulaminie
13.Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Sklep danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Sklep w ramach serwisu loftowystyl.pl, jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
14. Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją stroną internetową lub serwerem.
§  5. Rejestracja i zakupy
1. Użytkownik chcąc skorzystać z usług serwisu loftowystyl.pl  ma możliwość szybkiego zakupu bez rejestracji. Może również dokonać zakupu rejestrując się jako Klient. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.
2. Zarówno zakupy bez rejestracji, jak i zakupy z rejestracją wiążą się z akceptacją regulaminu.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym www.loftowystyl.pl , zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail, który to jest jednocześnie loginem oraz ustalenie hasła, jak również podanie takich danych jak: imię i nazwisko użytkownika, ulica i nr domu, kod pocztowy i miejscowość, numer telefonu. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji "wyślij zamówienie", system serwisu loftowystyl, (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera informacje o koncie.
4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło pozostawać powinno do wyłącznej wiadomości Użytkownika.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Użytkownika.
6. Dodatkowo Klient ma możliwość złożenia zamówienia u Sprzedawcy w następujących formach:
telefonicznie pod nr. 501273619
pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@loftowystyl.pl
W wypadkach, o których stanowi ust. 6 pkt a i b niniejszego paragrafu, konieczne jest podanie danych osobowych wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu
§6. Zasady zawierania umów w ramach serwisu
1. Organizator serwisu loftowystyl.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. Sklep loftowystyl.pl jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu loftowystyl.pl   może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.
4. Wszystkie towary znajdujące się na stronie loftowystyl.pl podane są w złotych polskich. Ceny produktów na zamówienie ustalane są indywidualnie.
5. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad
6. Niektóre z oferowanych towarów mogą być chwilowo niedostępne, o czym użytkownik będzie poinformowany przez obsługę sklepu.
7.Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo:
a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
b) wycofywania produktów z oferty sklepu;
c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian;
d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia
9. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu loftowystyl.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
10. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu loftowystyl.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.
11. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
12. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).
13. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.
14. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie z serwisu loftowystyl.
15. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.
16. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
17. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, po zapoznaniu się ze szczegółami transakcji, po wrzuceniu produktów do koszyka powinien wybrać opcję "wyślij zamówienie" w wyniku czego system serwisu loftowystyl.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.  Użytkownik może również złożyć zamówienie w formie mailowej podając niezbędne informacje do przyjęcia zamówienia tj. pełne dane teleadresowe, nazwa produktu, kolor, ewentualne uwagi dotyczące wykonania produktu.
18. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
19. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.
20. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z czynności wrzucenia do koszyka wybranych produktów, następnie kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia. Przyjęcie oferty następuje również po otrzymaniu przez loftowystyl.pl, zamówienia złożonego na piśmie zawierającego wszelkie informacje niezbędne do przyjęcia  tj.: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, nazwa produktu, kolor, uwagi, ewentualnie dołączony rysunek mebla, jeśli produkt ma być wykonany pod indywidualne zamówienie.
21. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
22. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.
23. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.
24. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.
25. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
§7. Termin realizacji zamówienia
1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu potwierdzenia zamówienia dla zamówień wysyłanych za pobraniem lub od wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy – dla zamówień z przedpłatą całkowitą bądź częściową i wynosi od 2 do 21 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, itp.
2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.
3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.
§8. Formy płatności
1. Klient jest zawsze informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z terminowej płatności , Sprzedawca wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W wypadku braku uiszczenia w płatności w dodatkowym terminie sprzedawca jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:
a) gotówka - forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie
b) pełna przedpłata na konto sklepu:
c) płatność za pobraniem - płatność u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesyłki.
§9. Dostawa towaru
Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej.
Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji ( vide par 11 niniejszego regulaminu )
Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów dostawy. Informacje o kosztach dostawy podawane są w odrębnej zakładce. Ponadto o kosztach dostawy Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
Całkowita cena, która będzie wiązać strony umowy sprzedaży pojawia się na stronie internetowej sklepu loftowystyl.pl podczas składania zamówienia przez Kupującego, przed zawarciem umowy sprzedaży.
W przypadku zakupu wielu przedmiotów koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, w drodze negocjacji prowadzonych drogą mailową bądź telefoniczną.
W wypadku złożenia zamówienia przez Klienta mieszkającego za granicą sposób i koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, w drodze negocjacji prowadzonych drogą mailową bądź telefoniczną.
§  10. Odstąpienie od umowy sprzedaży
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie listem poleconym na adres Sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Przedmioty, które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, niestandardowy kolor,zamówienie indywidulane) nie podlegają zwrotowi. Przedmioty nieprefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, niestandardowy kolor) nie podlegają zwrotowi .
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
§  11. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą (firmą kurierską)dostarczającego meble:
a) Reklamacje produktów będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie przedmiotu podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera). Z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne zarysowania, uszkodzenia powierzchni lakirniczej, beda realizowane odpłatnie.
2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.
3.Warunkiem rozpatrzenia każdej reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii potwierdzenia zakupu oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - również kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.
4.Celem usprawnienia przebiegu procesu reklamacyjnego sklep zaleca Kupującemu by w  reklamacji zawarł następujące kwestie:- informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady- żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;- dane kontaktowe składającego reklamację
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy.
6.Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:
a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji konstrukcji stalowych;
b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji przedmiotu zawartych w etykiecie
7. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory przedmiotów mają wyłącznie charakter orientacyjny.
8. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.
§  12. Ochrona danych osobowych
1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
3. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są i nie będą przekazywane, odsprzedawane  ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne są do realizacji umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego  Steel&Home Tomaz Nowak 41-200 Sosnowiec ul. Bohaterów Getta 64/57,  NIP 6442288886,
5. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych  w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.
§13. Postanowienia końcowe
Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient - Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy.
Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy przedsiębiorcami umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.). Równocześnie stwierdza się, iż zapisy regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów będących Klientami sklepu internetowego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W wypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad.
- Użytkownicy zostaną poinformowani o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 tygodni przed dniem wejścia ich w życie.
- Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według brzmienia Regulaminu, które obowiązywało w chwili składania zamówienia.
5. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj lub REsetuj hasło